Jak badamy kompetencje?

Idea elektronicznego Assessment Center Online Assessment Center

Każdy przełomowa idea zaczyna się od śmiałej, twórczej wizji połączenia dobrze znanych elementów w nieznany dotąd przedmiot. My chcemy być najlepsi w połączeniu:

  1. Założeń i najlepszych praktyk metody Assessment Center (AC)
  2. Międzynarodowych standardów kompetencyjnych i kwalifikacyjnych
  3. Zaawansowanej wiedzy na temat symulacji testujących i symulacyjnych algorytmów oceniających 
  4. Najlepszych doświadczeń rynku gier w zakresie game designu i gamifikacji.

Zastosowany w symulacjach m-t-m system oceny jeszcze obiektywniej, trafniej i dokładniej (niż standardowe AC) sprawdza, jakie kompetencje ujawniają się w zachowaniu badanej osoby.

 

Dlaczego korzystamy z praktyk metody Assessment Center?

Metoda Assessment Center uznawana jest za najtrafniejszy sposób oceny kompetencji. W tradycyjnej formie jest to wielowymiarowy proces, w którym badani oceniani są przez zespół wyszkolonych kompetentnych obserwatorów – asesorów. Obserwują oni, jak uczestnik badania zachowuje się w określonych sytuacjach. Z zaobserwowanych zachowań asesorzy wyciągają wnioski o poziomie określonych kompetencji badanej osoby.

Badania skuteczności metody AC w ocenie dopasowania kompetencyjnego pracownika do wymagań stanowiska pokazują, że charakteryzuje się ona wyższą od innych metod oceny trafnością prognostyczną – 80%. Oznacza to, że prognozy dotyczące zachowania badanej osoby, które wyprowadzane są na podstawie wyników tego badania, w wysokim stopniu odzwierciedlają jej  przyszłe zachowanie w rzeczywistym środowisku pracy.

 

Co wybraliśmy z metody AC?

Z rozbudowanego procesu metody AC, wybraliśmy te elementy, które wprost przekładają się na rzetelność, trafność i obiektywność badania.

1. Zróżnicowane sytuacje, w których uczestniczą badani – metoda AC wykorzystuje różne techniki, które ułatwiają kompleksową ocenę kompetencji i potencjału uczestników. Stosowane zadania oparte są na różnorodnych ćwiczeniach i technikach.

2. Standaryzacja warunków oceny – ważną cechą obiektywnego badania kompetencji jest zapewnienie zestandaryzowanych, kontrolowanych warunków, jednakowych dla wszystkich uczestników.

3. Obserwacja zachowań badanego – dokładność badania jest pochodną zbierania wielu informacji na temat konkretnych zachowań badanego, a nie całych wzorców zachowań. Zastosowany w symulacji algorytm stale i niezawodnie monitoruje poszczególne decyzje użytkownika symulacji i zapisuje ich wynik.

4. Powiązanie zachowań z kompetencjami z modelu kompetencyjnego konkretne zachowania są przejawem posiadania lub braku określonych w modelu kompetencji. Zastosowany w systemie oceny model zawiera kompetencje kluczowe dla efektywnego działania każdej jednostki.

5. Integracja wyników badania w raportysurowy wynik badania kompetencji w postaci zbioru zachowań nabiera znaczenia dla pracodawcy, przełożonego czy samego badanego, gdy zostaje zinterpretowany w diagnozę aktualnego stanu mocnych i słabych stron badanego, prognozę szans i ryzyk i rekomendacje rozwoju. System oceny oparty o symulację jest obiektywny w generowaniu interpretacji: raporty zasilane są w interpretacje wyłącznie na podstawie wyników badanego, co wyklucza wpływ subiektywnej oceny badającego.

 

Ent1 Ent1 Ent1 Ent1 Ent1

Przykład produktu Online Assessment Center